facebook

Dôležité informácie o VRP

Virtuálna registračná pokladnica je aplikácia, ktorú Finančné riaditeľstvo SR bezplatne poskytuje podnikateľom. Je určená pre tých, ktorým od 1. apríla 2015 vzniká povinnosť používať registračné pokladnice.

Začíname prácu s VRP:

V prípade, že používateľ zadá nesprávne prihlasovacie údaje (aspoň jedno z nich), nebude mu povolený vstup do aplikácie a prihlásenie musí zopakovať. Ak sa používateľ päťkrát za sebou neúspešne prihlási do VRP, automaticky mu bude zablokovaný účet na určitú dobu. Tá sa počtom neúspešných prihlásení exponenciálne zvyšuje. Po uplynutí doby blokovania a zadaní správnych prihlasovacích údajov sa užívateľ do aplikácie znovu dostane.

Postup pri strate prihlasovacích údajov:

Podnikateľ v prostredí VRP vypíše údaje do formulára - Oznámenie o strate prihlasovacích údajov na prístup do virtuálnej registračnej pokladnice. Povinné údaje musí vypísať. Toto oznámenie nemá predpísanú formu, podnikateľ danú skutočnosť môže oznámiť rôznym spôsobom. Podnikateľ vyplnené oznámenie uloží a vytlačí (tlačidlo Uložiť ako PDF a vytlačiť), zobrazí sa PDF súbor, ktorý si podnikateľ uloží a vytlačí.

Vytlačené oznámenie podnikateľ podpíše a môže poslať 3 spôsobmi:

  • naskenuje ho a zasiela elektronicky ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register (táto možnosť sa týka len tých podnikateľov, ktorí majú s DÚ podpísanú dohodu podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 [nové okno] Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zaručený elektronický podpis),
  • podá ju osobne na podateľni daňového úradu,
  • zašle ju daňovému úradu poštou.

Po oznámení o strate prihlasovacích údajov, DÚ doručí podnikateľovi obálku s prihlasovacími údajmi na READ ONLY prístup.

Ak podnikateľ chce opätovne používať VRP, je povinný postupovať podľa § 7a zákona č. 289/2008 Z. z. , teda vyplniť novú žiadosť o pridelenie VRP kódu.

Postup pri ukončení používania VRP:

Ak sa podnikateľ zo svojej vôle rozhodne, že už nechce používať VRP, v prostredí VRP vypíše údaje do formulára - Oznámenie o ukončení používania virtuálnej registračnej pokladnice. Povinné údaje musí vypísať. Toto oznámenie nemá predpísanú formu, podnikateľ danú skutočnosť môže oznámiť rôznym spôsobom. Podnikateľ vyplnené oznámenie uloží a vytlačí (tlačidlo Uložiť ako PDF a vytlačiť) ,zobrazí sa PDF súbor, ktorý si podnikateľ vytlačí.

Vytlačené oznámenie podnikateľ podpíše a môže poslať 3 spôsobmi:

  • naskenuje ho a zasiela elektronicky ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register (táto možnosť sa týka len tých podnikateľov, ktorí majú s DÚ podpísanú dohodu podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 [nové okno] Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zaručený elektronický podpis),
  • podá ju osobne na podateľni daňového úradu,
  • zašle ju daňovému úradu poštou.

Po oznámení o ukončení používania VRP, daňový úrad zruší danú VRP, a pôvodné prihlasovacie údaje podnikateľa sa stávajú READ ONLY prístupom. To znamená, že podnikateľ sa do VRP prihlási s doteraz používanými prihlasovacími údajmi, ale už nemôže vystavovať pokladničné doklady. Môže však vytvárať uzávierky a prehliadať katalóg tovaru a služieb alebo doposiaľ vydané pokladničné doklady.

READ ONLY:

READ ONLY je pojem používaný pre sprístupnenie aplikácie VRP v móde „PRE ČÍTANIE“. Mód „PRE ČÍTANIE“ je nastavený podnikateľovi po ukončení používania VRP. V tomto móde nie je možné realizovať aktívne úkony (t.j. vytváranie pokladničných dokladov). Mód slúži podnikateľovi pre prístup k historickým údajom ním vytvorených pokladničných dokladov, ktoré sú mu sprístupnené po celú dobu archivácie týchto dát.

Otázky a odpovede / Metodické usmernenia pre prácu s VRP:

Videonávody:

 

COMPUTER CLUB, s.r.o., Design by PD, COMPCLUB.SK